Wednesday, September 12, 2012

KISS Birthday Cake

 Photo: Bart Shockley

Here's KISS Fan Bart Shockley's KISS birthday cake.